مصراع های اول و دوم بیت مورد نظر را وارد کنید :

مثال :
عهد ما با تو نه عهدی که تغیر بپذیرد
بوستانیست که هرگز نزند باد خزانش

تشخیص وزن عروضی شعر فارسی
این برنامه به شما در پیدا کردن وزن عروضی کمک می‌کند. 
کافیست شعر وارد کرده و سپس آن‌گونه که شعر را می‌خوانید اصلاح کنید. 
برنامه سعی خواهد کرد وزن عروضی شعر را به شما نشان دهد.

ادامه